Produkt dnia
Wiatr
Wiatr
46,67 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

REGULAMIN KONKURSU " OLGA TOKARCZUK"

fc64a953b9fadd05e4f2a6c970c8d1dd.jpg
  • nowość
Dostępność: brak towaru
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 0654-18361

Opis

REGULAMIN KONKURSU NA BAJKĘ LUB OPOWIADANIE „JAK ZDOBYĆ NAGRODĘ NOBLA?” KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Organizatorami konkursu na stworzenie rozdziału o Oldze Tokarczuk do książki katarzyny Radziwiłł jak zdobyć Nagrodę Nobla?” są: wydawnictwo Muchomor, wpisane do KRS pod nr 0000098343 ,Fundacja Olgi Tokarczuk, wpisana do KRS pod nr 0000834108 oraz Wrocławski Dom Literatury, wpisany do RIK pod nr 39/2016 (zwani dalej „Organizatorami”). 2. Celem konkursu jest zapoznanie młodzieży szkolnej z postacią Olgi . 3. Do konkursu można zgłaszać propozycje rozdziału o Oldze Tokarczuk do książki „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?” 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 15 października do 30 listopada 2020 r. 5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie starszych klas szkół podstawowych i liceów oraz innych szkół ponadpodstawowych. 6. Praca powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku polskim, a jej objętość nie może przekroczyć 1300 znaków (ze spacjami). 7. Prace w formie elektronicznej lub ich wydruk należy przesłać do dnia 30 listopada 2020 r. na adres: kasia@muchomor.pl lub poczta tradycyjną na adres Muchomor, ul. Wąchocka 11/13 m. 1, 03-934 Warszawa. W tytule maila lub na kopercie należy wpisać: „Olga Tokarczuk ”. Po przesłaniu pracy konkursowej uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 8. Przesłane prace muszą być dziełami oryginalnymi i autorskimi. 9. Jury składa się z osób wskazanych przez Organizatorów konkursu. 10. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: dopasowanie do wieku odbiorców, tematu i formy książki, oryginalność i poprawność językową. 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego nadesłanych prac konkursowych. 12. Nagrodą w konkursie będzie publikacja rozdziału w kolejnych wydaniach książki ‘Jak zdobyć Nagrodę Nobla?” i 20 egzemplarzy autorskich. 13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu przez Autora następującymi danymi: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) klasa, d) nr i adres szkoły, e) imię, nazwisko i telefon kontaktowy do wychowawcy klasy lub nauczyciela języka polskiego zgłaszającego pracę ucznia lub do rodzica , jeżeli praca nie powstała w ramach zajęć szkolnych. 17. Warunkiem przyjęcia pracy jest również zamieszczenie na końcu pracy klauzuli podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna … w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).” 18. Z udziału w konkursie wyklucza się uczniów, których rodzice lub członkowie rodzin są: a) pracownikami wydawnictwa Muchomor, Wrocławskiego Domu Literatury lub Fundacji Olgi Tokarczuk, b) członkami Jury, c) organizatorami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu. 19. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.muchomor.pl , a laureat zostanie powiadomiony o wynikach mailowo lub telefonicznie. 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatorów oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. 21. Przesłanie podpisanej pracy Organizatorom konkursu jest równoznaczne z tym, że uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych. Przekazanie autorskich praw majątkowych odbędzie się przez podpisanie oświadczenia. 22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji i korekty dzieła, z poszanowaniem oryginalnej formy i po akceptacji zmian przez autora. 23. Postanowienia końcowe: a) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w biurze wydawnictwa Muchomor, ul.Wachocka 11/13 m. 1 , 03-934 Warszawa oraz na stronie internetowej www.muchomor.pl w zakładce Konkurs Olga Tokarczuk . b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w konkursie. c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia. d) Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do Organizatorów na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konkursu. Reklamacje związane z konkursem rozstrzygają Organizatorzy. e) Poprzez udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść. f) Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu. g) Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu. h) Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. i) Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. Klauzula informacyjna RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wrocławski Dom Literatury z siedzibą we Wrocławiu, 50-107, Przejście Garncarskie 2. 2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@domliteratury.wroc.pl 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy będą przetwarzane w następujących celach, związanych z: – realizacją podpisanej umowy, – dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, – udzielaniem odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, – udzielaniem odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: – ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 5. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 6. Dane nie będą przekazane do państw trzecich. 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: – czas obowiązywania umowy, – przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, – okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 8. Ponadto informujemy, że Strona umowy ma prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, – żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, – przenoszenia swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, Strona umowy ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail. 10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Recenzje: (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl